Generalforsamlingen:

 

 

 

  

 

 

 

Lyngehallerne 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle forhold, der ikke er overgivet til bestyrelsen.

 

Alle brugsforeningens medlemmer som er fyldt 18 år og deres ledsager kan deltage i generalforsamlingen.

 

Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned og indkaldelse sker ved opslag i butikken og ved annoncering i dagspressen. Senest 14 dage før generalforsamlingen skal forslag fra medlemmerne indsendes til formanden

 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

1) Valg af ordstyrer.
2) Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.
3) Forelæggelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering.
4) Forslag fra bestyrelsen.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.
7) Eventuelt.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, med mindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg, bortset fra valg af ordstyrer og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere, end der skal vælges.


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal også afholdes, hvis 25 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det samtidig med at det angives,  hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel.


Et referat af generalforsamlingen indføres i Brugsforeningens forhandlingsprotokol og underskrives af ordstyrer og sekretær.

 

Se iøvrigt Lynge-Uggeløse Brugsforenings Vedtægter under menuen "Vedtægter" eller KLIK HER.

 

   

SuperBrugsen • Lynge Bytorv 17 • 3540 Lynge •

Åbningstider butik: Mandag - Søndag: 08.00 - 20.00 • Åbningstider kiosk og bager: Mandag - Søndag: 07.00-20.00